Sokia ® Bringing knowledge to the world ©

Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Sokia en Sokia.nl zoals gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

Artikel 1. Toepasselijkheid.

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sokia en Sokia.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sokia en Sokia.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sokia en Sokia.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.

2.1 Alle aanbiedingen van Sokia en Sokia.nl zijn vrijblijvend en Sokia en Sokia.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sokia en Sokia.nl. Sokia en Sokia.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sokia en Sokia.nl dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Een aantal van de producten (zoals specifieke opdrachten, voor u op maat, kleur of naam gemaakt) wordt aangeboden onder de vermelding van een afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht. Dit geldt met name voor de op maat gemaakte maatwerklijsten. Voor de overige kunstwerken geldt niet tevreden geld terug (u dient dit binnen 7 dagen te melden).

Artikel 3. Prijzen en betalingen.

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden per vooruitbetaling onder de voorwaarde van contante betaling waaronder begrepen rembourszendingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen doch uiterlijk op het aflevermoment.

Indien een factuur wordt toegezonden is de betalingstermijn maximaal veertien dagen, gerekend vanaf de factuurdatum. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Sokia en Sokia.nl. Sokia en Sokia.nl is niet verplicht te leveren zolang u niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Vanaf dat moment is Sokia en Sokia.nl gerechtigd de vordering te verhogen met de geldende wettelijke rente. Na het verstrijken van deze termijn ontvangt u een schriftelij